کارشناسی ارشد حسابداری
 
>>دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی <<

دانشجویان عزیز با توجه به ورودی خویش کلیه دروس خود را از یک گروه انتخاب نمایند

عواقب ناشی از عدم رعایت این مهم برعهده دانشجو خواهد بود.

کارشناسی ارشد – ورودی بهمن  91- گروه الف

6-8

4-6

2-4

11/5- 13/5

9/5- 11/5

7/5- 9/5

 

حسابداری مدیریت – دکتر جوان

الف(10024)

حسابداری مدیریت – دکتر جوان

الف(10024)

حسابداری مدیریت – دکتر جوان

(10024)

تئوری 2 – دکتر ساعی

الف(10023)

تئوری 2 – دکتر ساعی

الف(10023)

تئوری 2 – دکتر ساعی

الف(10023)

پنچشنبه

 

 

تحلیل آماری  – دکترباقری

گروه (10037)

تحلیل آماری–دکترباقری

الف(10037)

تصمیم گیری مالی – دکتر لاری

الف (10016)

تصمیم گیری مالی – دکتر لاری

الف (10016)

جمعه

توضیحات: کلیه کلاسها این گروه هفته های زوج تشکیل می شود

کارشناسی ارشد – بهمن 91 – گروه ب

6-8

4-6

2-4

11/5- 13/5

9/5- 11/5

7/5- 9/5

 

تئوری 2 – دکتر ساعی

ب (10034)

تئوری 2 – دکتر ساعی

ب (10034)

تئوری 2 – دکتر ساعی

ب (10034)

حسابداری مدیریت – دکتر جوان

ب(10033)

حسابداری مدیریت – دکتر جوان

ب(10033)

حسابداری مدیریت – دکتر جوان ب            (10033)

 

پنچشنبه

 

 

تصمیم گیری در مسائل مالی – دکتر لاری گ ب (10017)

 

تصمیم گیری در مسائل مالی – دکتر لاری گ ب (10017)

 

تحلیل آماری دکتر باقری گ ب(10036)

تحلیل آماری دکتر باقری گ ب (10036)

جمعه

توضیحات: توضیحات: کلیه کلاسهای این گروه  هفته های زوج تشکیل می شود

کارشناسی ارشد مهر 92 گروه الف

6-8

4-6

2-4

11/5- 13/5

9/5- 11/5

7/5- 9/5

 

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

روش تحقیق پیشرفته – دکتر باقری گ الف

 (10069)

روش تحقیق پیشرفته – دکتر باقری الف

 (10069)

بررسی موارد خاص در حسابداری – دکتر لاری گ الف(10019)

بررسی موارد خاص در حسابداری – دکتر لاری گ الف (10019)

حسابداری دولتی پیشرفته – دکتر لاری الف(10018)

حسابداری دولتی پیشرفته – دکتر لاری گ الف (10018)

پنچشنبه

مسائل جاری در حسابداری – جوان گ الف

(10035)

مسائل جاری در حسابداری – جوان گ الف

(10035)

 

 

تحلیل آماری دکتر باقری گ ب(10036)

تحلیل آماری دکتر باقری گ ب(10036)

جمعه

توضیحات: توضیحات: کلیه کلاسهای این گروه هفته های زوج تشکیل می شود

کارشناسی ارشد – مهر 92 گروه ب

6-8

4-6

2-4

11/5- 13/5

9/5- 11/5

7/5- 9/5

 

حسابداری دولتی پیشرفته – دکتر لاری گ ب(10013)

حسابداری دولتی پیشرفته – دکتر لاری گ ب (10013)

روش تحقیق پیشرفته – دکتر باقری گ الف

(10068)

روش تحقیق پیشرفته – دکتر باقری گ الف

(10068)

 

 

پنچشنبه

بررسی موارد خاص در حسابداری – دکتر لاری گ ب (10014)

بررسی موارد خاص در حسابداری – دکتر لاری گ ب(10014)

 

 

مسائل جاری در حسابداری – جوان گ ب

(10022)

مسائل جاری در حسابداری-جوان گ ب

(10022)

جمعه

توضیحات: کلیه کلاسهای این گروه هفته های زوج  تشکیل می شود

کارشناسی ارشد –بهمن 92  -  کروه الف

6-8

4-6

2-4

11/5- 13/5

9/5- 11/5

7/5- 9/5

 

 

 

حسابرسی پیشرفته گ الف– دکتر لاری(10020)

حسابرسی پیشرفته  گ الف – دکتر (10020)لاری

 

 

چهار شنبه

تئوری حسابداری یک  گ الف – دکتر رازدار(10365)

تئوری حسابداری یک گ الف – دکتر رازدار(10365)

تئوری حسابداری یک گ الف– دکتر رازدار(10365)

پژوهش عملیاتی پیشرفته گ الف– دکتر طاهری(10021)

پژوهش عملیاتی پیشرفته گ الف– دکتر طاهری(10021)

پژوهش عملیاتی پیشرفته گ الف– دکتر طاهری (10021)

پنچشنبه

زبان تخصصی پیشرفته – دکتر رازدار

گ ج(10011)

زبان تخصصی پیشرفته – دکتر رازدار

گ ج(10011)

 

 

زبان تخصصی پیشرفته – دکتر رازدار

گ الف(10010)

زبان تخصصی پیشرفته – دکتر رازدار

الف(10010)

جمـــــعه

توضیحات: کلیه کلاسها هفته های زوج تشکیل می شود

زبان تخصصی گروه ج مخصوص ورودی های قدیم است که یا درس زبان پیش را انتخاب نکرده اند و یا موفق به گذراندنش نشده اند

کارشناسی ارشد – بهمن 92  -  کروه ب

6-8

4-6

2-4

11/5- 13/5

9/5- 11/5

7/5- 9/5

 

 حسابرسی پیشرفته گروه ب- دکتر لاری(10391)

حسابرسی پیشرفته  گروه ب– دکتر لاری(10391)

 

 

 

 

 

چهار شنبه

پژوهش عملیاتی پیشرفته گروه ب – دکتر طاهری(10390)

پژوهش عملیاتی پیشرفته گروه ب – دکتر طاهری(10390)

پژوهش عملیاتی پیشرفته گروهب– دکتر طاهری(10390)

تئوری حسابداری یک گروهب– دکتر رازدار(10375)

تئوری حسابداری یک گروهب– دکتر رازدار(10375)

تئوری حسابداری یک گروهب– دکتر رازدار(10375)

پنچشنبه

 

 

زبان تخصصی پیشرفته – دکتر رازدار

گ ب(10385)

زبان تخصصی پیشرفته – دکتر رازدار

گ ب(10385)

 

 

 

 توضیحات: کلیه کلاسها هفته های زوج تشکیل می شودنوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392 توسط بابک قریشی
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است | طراحی:قریشی